Uusi hallitusohjelma luo paljon mahdollisuuksia myös Keski-Suomelle. Kuten puheenjohtaja Pekkarinen totesikin, tulee niin kansanedustajien kuin muidenkin vaikuttajien pitää maakunnan puolta, jotta euroja saadaan Keski-Suomen hyväksi. Merkittävämpiä edunvalvonnan kärkiä Jyväskylä-Tampere kaksoisraiteen lisäksi on MAL-sopimusmenettely. Hallitusohjelman mukaan Jyväskylän kaupunkiseutu voi vihdoin päästä sopimusmenettelyn piiriin. MAL-sopimuksen kautta esimerkiksi asemamme Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskeskuksena voisi saada virallisen valtakunnallisen aseman sekä rahoitusta.

Leena Lyytinen

MAL-sopimusmenettelyn laajentamisen saaminen hallitusohjelmaan on laajan ja merkittävän yhteistyön tulos. Yhteistyötä on tehty paitsi puoluerajojen myös maakuntarajojen yli. Tästä tulee ottaa oppia kaikissa maakuntaamme koskevissa edunvalvontakysymyksissä, jotta työ on vaikuttavaa ja saamme aidosti tavoitteitamme läpi.

Keski-Suomen maakunnan strategisia linjauksia on rakennettu erinomaisen modernilla tavalla. Olemme kaikki olleet vahvasti osallistettuja yhteisten linjausten laadinnassa, samoin kuin kaikki Keski-Suomen asukkaat. Strategiset linjaukset jäävät kuitenkin vain kauniiksi sanoiksi ja toivetiloiksi, jos emme kykene muuttamaan strategiaa konkreettiseksi toiminnaksi. Myös tässä tarvitaan yhteistyötä. Emme voi sivuuttaa tietoperustaisia faktoja kuten ilmastomuutoksen hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, väestön ikääntyminen, maan sisäinen muuttoliike, työllisyyskehitys sekä jälleen uuden soteuudistuksen käynnistyminen, muutamia mainitakseni. On luonnollista, että poliittiset arvoperustamme ajavat meitä toisinaan nokikkain, mutta maakunnan edunvalvonta edellyttää laaja-alaista yhteistyötä, jossa tunnustamme tulevaisuuttamme raamittavat realiteetit.

Mitä siis seuraavaksi? Olemme strategisissa linjauksissamme julistautuneet hyvinvoinnin ja terveyden maakunnaksi. Linjauksen perustana ovat poiminnat ympäri maakuntaa, mutta koordinoiva taho puuttuu. Jotta siis voimme todella edetä hyvinvoinnin ja terveyden kärkimaakunnaksi, tulee yhteistyötä tiivistää ja päättää kuka sitä koordinoi, sopia yhteisistä tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä.

Hallitusohjelmassa on satsattu ennennäkemättömät summat luonnonsuojeluun. Uusia luonnonsuojelualueita perustetaan, nykyisiä laajennetaan, luonnon monimuotoisuuskatoa pyritään hillitsemään ja metsäteollisuutta pyritään ohjaamaan luonnon kannalta kestävämpään suuntaan. On erityisen hienoa, että ympäristön ja ilmaston lisäksi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on noussut mukaan keskusteluun.

Biotalous on kehittämisen painopisteissämme ehkäpä eniten ristiriitaa aiheuttava kokonaisuus. Keskustelu kestävistä hakkuumääristä, eri tavoin lasketuista hiilinieluista ja vientiteollisuudesta näyttää nostavan monella niskakarvoja pystyyn. Voidaksemme todella vaikuttaa maakuntamme toimintaedellytyksiin, on aika laskea niskakarvat alas ja keskityttävä keskustelemaan faktoihin perustuen. On tärkeää, että satsaamme Keski-Suomessa kestävään biotalouteen, joka huomioi muuttuneen toimintaympäristön. Strategisissa linjauksissa katse suuntautuu tulevaan ja niissä pyritään parhaan mahdollisen tiedon valossa ennustaa tulevaisuutta. Ilmastonmuutoksen hillintään sekä luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyvät pitkän aikavälin tavoitteet ja ohjauskeinot ovat tulleet nyt osaksi toimintaympäristöämme ja haastavat uusien vähähiilisten innovaatioiden kehittämiseen. Keski-Suomen kannattaa olla tässä kehityksessä kärjessä – olemmehan osaamisen maakunta.

[Keski-Suomen Vihreiden maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtajan Leena Lyytisen puhe maakuntavaltuuston kokouksessa 7.6.2019]