Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut  

Meillä on edessämme merkittävä päätös, joka vaikuttaa koko Keski-Suomen tulevaisuuteen. Käsillämme on Maakuntakaava 2040, dokumentti, joka ohjaa alueemme kehitystä seuraavien vuosikymmenten aikana. Kaava täytyy nähdä myös päätöksenä, joka heijastaa valintojamme ja arvojamme, sekä velvoittaa meitä ottamaan vastuuta ympäristöstämme ja tulevista sukupolvista. 

Keski-Suomella on edelleen mahdollisuus olla edelläkävijä uusiutuvan energian osalta. Meillä on potentiaalia hyödyntää innovatiivisia teknologioita, mikä ei ainoastaan vähennä ympäristövaikutuksia vaan myös luo työpaikkoja ja vahvistaa alueemme taloutta. Tästä syystä uusiutuvan energian kehitystä ja käyttöönottoa on tuettava ja edistettävä, mutta samalla on huolehdittava siitä, ettei hätäinen päätöksenteko aiheuta korjaamatonta vahinkoa ympäristöllemme. 

Pitääkin muistaa, että hiili- ja luontojalanjälki eivät voi kulkea erillään. Päätöksemme, jotka torjuvat ilmastonmuutosta eivät voi unohtaa luonnolle aiheutuvia haittoja. Siksi on olennaista tarkastella näitä yhdessä – vain siten voimme rakentaa kestävää ja tasapainoista tulevaisuutta. Onkin tärkeää huomioida esimerkiksi pesimäreviirit ja uhanalainen luonto. Kysymys herääkin, että miksi kaavoittaa erämaahan, kun voimme hyödyntää jo olemassa olevaa infrastruktuuria? Meidän tulee myös jättää tilaa mahdollisille tuleville luontokohteille ja reviireille. 

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiinnittää huomiota erityisesti Höystösten suohon. Vaikka se saattaa olla pieni alue, on sillä merkitys paikalliselle ekosysteemille ja esimerkiksi puolustusvoimien harjoittelulle. Emme näe, että tämän alueen tulisi olla kaavassa, joten esitämme sen poistoa.  

Olemme tältä osin kuitenkin haastavassa tilanteessa, kun vaihtoehtoina näyttäisi olevan joko kaavan hyväksyminen sellaisenaan tai sen palauttaminen valmisteluun. Ymmärrämme, että tämä on käytäntö, mutta kyseessä on kuitenkin vain yksi, kaavan pienin alue. Miksi emme siis voisi harkita poistoa suoraan ilman koko kaavan palauttamista valmisteluun? Tämä kysymys herättää tarpeen tarkastella päätöksentekomme joustavuutta.  

Huolenamme on ollut myös kaavan vaikutus asukkaisiin. Kaavan vaikutuksen alaisten ihmisten ääntä on kuultava ja kysymyksiin vastattava, annettava oikeaa tietoa ja samalla rikottava mahdollisia ennakkoluulojakin. 

Kaava on tärkeä, jotta saamme yhteiset pelisäännöt tuulivoimapeliin. Maakuntakaava tarjoaakin meille ohjeita, mutta se ei ole ehdoton laki, vaan strateginen suunnitelma. On pidettävä mielessä, että suuret myllyalueet eivät automaattisesti vähennä pienten alueiden rakentamista.  

Tarkastellessamme uusiutuvan energian tarvetta ymmärrämme sen merkityksen. Se tarjoaa toimeentuloa monille kunnille. Kuitenkin emme saa unohtaa paikallisten energiantarvetta ja maltillista lähestymistapaa. Meidän on turvattava energiansaanti, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. 

On myös ymmärrettävä, että Keski-Suomen päätökset voivat vaikuttaa naapurimaakuntiin, ja siksi tarvitsemme selkeää valtakunnallista linjaa. 

Kun katseemme suuntautuu tulevaisuuteen, näemme teknologian kehityksen valtavan vauhdin. Tämä kehitys asettaa meille haasteen – rakentaako kauas vai hakeutua lähemmäksi mahdollisuuksia, jotka odottavat uusiutuvan energian seuraavilla askelilla? Kysymys ei ole vain siitä, mihin rakennamme tänään, vaan millaista huomista haluamme luoda. 

Keski-Suomen tulevaisuus ei ole vain kaavakartalla. Se on täynnä potentiaalia, joka odottaa löytäjäänsä. Teknologia, joka voi tuoda vetyä tai muita innovaatioita alueellemme, ei ole unelma, vaan mahdollisuus.  

Kysymys ei ole ainoastaan siitä, mitä voimme saada, vaan mitä voimme luoda. Miten voimme viedä osaamistamme ja innovaatioitamme eteenpäin. 

Tämä on meidän aikamme osoittaa rohkeutta ja visiota. Se on meidän tehtävämme – ei vain unelmoida tulevaisuudesta, vaan rakentaa se tänään. 

Kiitos. 

Elma Hyöky

Maakuntavaltuustoryhmän jäsen