Keski-Suomen Vihreät

Syyskokous 29.11. 2011

Keski-Suomen maakuntasuunnitelman strategisten kehittämistavoitteiden mukaan ilmastonmuutoksen hillitseminen on otettava huomioon maakunnan energiantuotannossa. Tulevaisuuden energiantuotantotapoja on arvioitu kattavasti kolmannessa vaihemaakuntakaavassa.

Keski-Suomen oman energiantuotannon päästöistä noin 30 % aiheutuu turpeenpoltosta. Keskeisenä keinona ilmastopäästöjen hillitsemiseksi on turpeen polton vähentäminen ja jo ojitettujen arvokkaimpien soiden ennallistaminen. Keski-Suomen soista on ojitettu yli 80 %, mutta suurin osa niistä on metsätalouden kannalta merkityksettömiä puuston vähäisen kasvun vuoksi.

Keski-Suomen Vihreiden mielestä turpeen energiakäytön aiheuttamien ongelmien vuoksi uusille alueille ei tulisi myöntää lupia turvetuotantoon. Uuden vaihemaakuntakaavan tulee ohjata tiukasti ympäristölupapäätöksiä. Siirtymävaiheessa turpeennostoa voidaan jatkaa soilla, jotka ovat jo turvetuotantokäytössä ja joissa tuotanto ei aiheuta merkittäviä haittoja vesistölle tai muulle ympäristölle.

Lausunnolla olevaan kolmanteen vaihemaakuntakaavaan on merkitty kolme turvetuotantovyöhykettä: Saarijärven reitti, Pihlajavesi ja Ala-Suontee, joilla vesistökuormitusta tulee vähentää teknisiä ratkaisuja parantamalla. Nykyinen lainsäädäntö ei ota huomioon riittävän tiukasti turpeennoston aiheuttamia ongelmia vesistöille.

Kolmatta vaihemaakuntakaavaa varten on tehty laaja ja kattava selvitys Keski-Suomen soiden luonnonsuojelullisista arvoista. ”Monimuotoisen eliöstön ja luonnon lisäksi soita on suojeltava myös siksi, että Keski-Suomessa ei ole jäljellä enää muita ihmisen koskemattomia alueita kuin joitain harvinaisia, yksittäisiä suoalueita”, sanoo maakuntahallituksen jäsen Tuija Mäkinen.

Keski-Suomessa turpeen käytön suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat noin 520 henkilötyövuotta. Jos turve korvataan maakunnan puupolttoaineilla, työllistävä vaikutus pysynee vähintään ennallaan. Bioenergian tuotanto on luonteva osa metsätaloutta ja tuo lisätuloa metsänomistajille. Isojen bioenergian tuotantoyksiköiden lisäksi metsien bioenergiaa voivat hyödyntää myös paikalliset pienlaitokset, mikä lisää energian tuotannon huoltovarmuutta.

Tuulivoimalateollisuus on merkittävä osa keskisuomalaista metalliteollisuuden osaamista. “Tuulipuistojen rakentaminen toisi piristysruiskeen vaikeuksissa olevalle tulevaisuuden teollisuussektorille ja lisää työpaikkoja maakuntaan. Toivottavasti kolmanteen vaihemaakuntakaavaan merkityt tuulivoima-alueet etenevät nopeassa aikataulussa”, päättää Keski-Suomen vihreiden puheenjohtaja Elina Sillanpää.
Lisätietoja
Elina Sillanpää
050 3690624
puheenjohtaja
Keski-Suomen Vihreät
Veikko Ahola
050 5925895
Toiminnanjohtaja
Keski-Suomen Vihreät