“Vesistöhaittojen arviointi ei huomioi ihmisten kokemaa elämänlaadun heikkenemistä”, sanoo Keski-Suomen Vihreiden puheenjohtaja Elina Sillanpää. “Ihmisten mitta alkaa olla täysi, minkä osoittaa 3. vaihemaakuntakaavan saama närkästynyt palauteryöppy. On kestämätöntä, jos kesämökin rantavettä ei voi käyttää pesuvetenä tai uimiseen tai kalastus käy mahdottomaksi verkkojen peityttyä liejuun.”

Useat ranta-asukkaat kokevat humuksen lisääntymisen olevan keskeisin vesistöjen käyttöön liittyvä haittatekijä. “On pöyristyttävää, että juuri humuksen määrän ja haittojen arviointi tuntuu olevan ylitsepääsemättömän vaikeaa vesistöjen tilan seurannasta vastaaville tahoille ja turvetuotantoteollisuudelle”, korostaa Sillanpää. Asetusten mukaisen vesistöjen tilan seuranta ekologisin ja kemiallisin suurein ei vastaa ihmisten kokemaa haittaa.

Vesistön tilan seurannassa voi kuormittajien omavalvonnan lisäksi käyttää apuna vapaaehtoisjärjestöjä, kalastajia ja ranta-asukkaita, joille vesistöjen kunto ja käytettävyys ovat joka tapauksessa sydämen asia. Heillä on jo nyt ajantasaisin tieto veden tilasta. Ympäristötoimen resurssit eivät jatkossakaan riitä kaikkien Keski-Suomen vesistöjen tilan seurantaan. Ammattihenkilöiden työpanos tuleekin suunnata ympäristölupien tarkkaan valmisteluun ja lupaehtojen valvontaan sekä toiminnan ja vesistöhaittoja korjaavien toimenpiteiden suunnitteluun.

Mikään valvonta ei paranna vesistöjen tilaa, jos se ei johda kuormituksen vähentämiseen. Paitsi maapallo myös lähiympäristömme on meillä vain lainassa lapsiltamme. “Meidän tehtävämme on suojella ja ennallistaa Keski-Suomen järvet ja joet niin, että niistä riittää iloa myös tuleville sukupolville. Se edellyttää ilmasto- ja vesistövaikutuksiltaan ongelmallisen turvetuotannon alasajoa”, päättää Sillanpää.

Lisätietoja:
Elina Sillanpää
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Vihreät ry
puh. 050 3690624
email: elina.sillanpaa@vihreat.fi