Keski-Suomen Vihreät vaatii kunnilta avoimuutta ja aitoa kansalaisten osallistamista päätöksentekoon kuntien sähköisiä palveluita kehittämällä ja kuntadatan avaamisella. Nykytekniikka mahdollistaa tiedon jakamisen ja visualisoimisen vaivattomasti. Tietojen helppo saatavuus takaisi kansalaisille mahdollisuuden valvoa kunnallispoliitikkojen ja virkamiesten toimia sekä reagoida itselle tärkeisiin asioihin. Nyt pitkää työpäivää tekevillä tai täyspäiväisesti opiskelevilla ei välttämättä ole aidosti mahdollista seurata päätöksentekoa, kun asioiden seuraaminen vaatii tuntikausien työmäärän asiakirjojen löytämiseksi. Kokousten etäseurantamahdollisuuksia parantamalla luotaisiin paremmat lähtökohdat päättäjien toiminnan seuraamiseen ja annettaisiin kuntalaisille mahdollisuus nähdä, miten pätevästi oma valtuutettu todellisuudessa ajaa asioita eteenpäin.

”Nykytilanteessa tarvittavien tietojen etsimiseen pitää käyttää aivan liian kauan aikaa. Esimerkiksi aloitteen etenemistä lautakunnasta valtuustoon on erittäin vaivalloista seurata”, sanoo Keski-Suomen Vihreiden varapuheenjohtaja Ville Korhonen. ”Teknisesti olisi ollut jo vuosien ajan mahdollista toteuttaa järjestelmiä, joiden avulla kuntalaiset pystyisivät vaivatta seuraamaan itseään kiinnostavien asioiden käsittelyä, mutta siitä huolimatta 2010-luvulla käytetään yhä 1980-luvun sovelluksia ja käyttöliittymiä.”

Keski-Suomen Vihreiden mielestä kaiken kunnan päätöksentekoon liittyvän tiedon tulee olla avointa, helposti jatkokäsiteltävässä muodossa sekä vapaasti saatavilla. Kaikessa julkaisussa tulee myös ottaa huomioon ne kuntalaiset, jotka eivät pysty tai halua käyttää sähköisiä palveluita: helposti saatava tieto kuuluu myös heille. Avoin ja koneluettavassa muodossa julkaistu tieto mahdollistaisi uudenlaisten palveluiden kehittämisen ja loisi pohjaa uuden sukupolven yritystoiminnalle. Uusia järjestelmiä hankittaessa yhtenä kilpailutusehtona tuleekin olla koodin, tiedon ja dokumentaation avoimuus. Avoimuus mahdollistaisi esimerkiksi kartta- ja kuntatiedon yhdistämisen, jolloin voitaisiin muun muassa luoda karttoja, joille päätettävät asiat sijoitettaisiin. Näin kuntalainen näkisi omaan kotipaikkaansa liittyvät asiat nopeasti ja helposti.

”Tarvetta olisi kuntatiedon Facebookille, jossa omalle etusivulleen voisi valita kaikista kunnan asioista ne, joita tahtoisi seurata. Voin tutkailla internetissä helposti kavereiden tekemisiä, miksen omaan elämääni liittyvää päätöksentekoa?” ihmettelee Keski-Suomen Vihreiden piirihallituksen jäsen Marjo Suvanto.

Lisätietoja:

Ville Korhonen
varapuheenjohtaja
Keski-Suomen Vihreät ry

050 303 2101
ville.korhonen@vihreat.fi