Vihreät ovat tyytyväisiä biotalouden ja pyöräilyn edistämiseen maakuntastrategiassa mutta tyytymättömiä siihen, että luonnonsuojelualue- eli SL-merkinnät ollaan poistamassa maakuntakaavasta.

Vihreän maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtajan Kaisa Peltosen puhe kokonaisuudessaan:

Vihreän ryhmän mielestä liiton toiminnan tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia ja pyrkivät vastaamaan tämän hetkisiin haasteisiin. Toivomme, että Keski-Suomen liitto kykenee jatkamaan vaikuttavaa työtä strategian tavoitteiden suuntaisesti vaikka maakuntauudistuksen valmistelu vie aikaa.

Strategian painopisteistä biotalouden edistäminen on hyvässä vauhdissa. Keski-Suomi on kuitenkin muutakin kuin biotalouden raaka-ainevarasto. Digitalisaation edistäminen ja uusien innovaatioiden kehittäminen vaatinee vielä lisää ponnisteluja toteutuakseen. Oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö on tässä avainasemassa, kuten myös laadukkaan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen resurssien turvaaminen.

Hyvinvoinnin edistämisen tulee olla kaiken kattavana toimintana maakunnassa. Erittäin hienoa on kuulla, että liitto aikoo vahvistaa järjestöjen kanssa käytävää vuoropuhelua. Hyvinvointi muodostuu laajemmasta kokonaisuudesta kuin sote-palveluista. Hyvinvointi ja terveys tulee huomioida kaikilla tasoilla – niin fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys, kuten myös ennaltaehkäisevät palvelut. Samaan teemaan  nivoutuvat hyvin myös matkailun osalta laajat hyvinvointimatkailupalvelut, joihin panostaminen kannattaa varmasti.

Useissa kuntien lausunnoissa korostui Keski-Suomen saavutettavuuden parantaminen. Tämä on myös vihreän ryhmän mielestä erittäin tärkeä tavoite. Erityisesti nopeaa ja sujuvaa raideliikennettä Keski-Suomeen tulee kehittää.

Meidän ei kuitenkaan tule unohtaa maakunnan sisäisen liikenteen kehittämistä. Hiilineutraaliuteen päästäksemme liiton tulee olla kehittämässä vieläkin aktiivisemmin mm. biokaasun käyttöä polttoaineena, sujuvaa joukkoliikennettä, sähköautoilua ja muita uusia liikkumismuotoja. YK ehdottaa tuoreimmassa lausunnossaan, että vähintään 20 % liikenneinvestoinneista tulisi kohdentaa aktiivisten liikkumistapojen edistämiseen eli kävelyyn ja pyöräilyyn. Maakuntavaltuustoaloitteemme maakunnallisesta pyöräilyedistämisen strategiasta vastaa yhdellä tavalla tähän haasteeseen.

Alueiden kehittämisen näkökulmasta olemme huolissamme luontoarvojen säilymisestä, mikäli SL-merkintä eli luonnonsuojelualueiden merkintä poistetaan tulevasta maakuntakaavasta. SL-merkinnät tukevat kestävää metsien käyttöä ja samalla myös metsätalouden kehittymistä. Merkinnät tulee säilyttää uudessakin kaavassa.

Keski-Suomen liiton talouden osalta vihreä ryhmä on uuden kompromissiesityksen takana ja hyväksyy tulevan vuoden suunnitelmat.