Tuleva maakuntauudistus vaarantaa ympäristöhallinnon resurssit ja on ristiriidassa perustuslain ympäristöperusoikeussäännöksen kanssa. Uudistuksen varjolla nykyinen hallitus on heikentämässä kaavoituksen ja ympäristölupapäätösten laillisuusvalvontaa.

Maakuntauudistuksessa valtion ympäristöhallinto on tarkoitus siirtää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY) ja Aluehallintovirastoista (AVI) osin uuteen Valtion lupa- ja valvontavirastoon (Luova) ja osin maakuntiin. Henkilöstön ja tehtävien jakaminen eri hallintotasoille lisää byrokratiaa ja heikentää luonnonsuojelun ja yleisen edun valvonnan resursseja. Lisäksi muutokset ympäristölupien laillisuusvalvonnassa ovat riski sekä ympäristön että kansalaisten perusoikeuksien kannalta.

Suomen perustuslakiin on kirjattu säännös ympäristöperusoikeudesta. Säännöksen mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. Nykyisten ELY-keskusten tehtäviä kaavoituksen ja alueidenkäytön valvonnassa ei ole maakuntauudistuksessa määritelty yhdenkään viranomaisen vastuulle. Valtioneuvostolle asiasta selvityksen tehneen julkisoikeuden professori Eija Mäkisen raportin mukaan vastuuta valvonnasta ei voi siirtää kansalaisjärjestöille tai kuntalaisille. Heillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, hakea muutosta lainvastaisiin päätöksiin.

Lain mukaisen yhdenvertaisuuden toteutumisen valvontaa ei ole perusteltua jättää vain kansalaisten aktiivisuuden varaan. Professori Mäkisen mukaan yksittäisen maanomistajan on mahdotonta arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista kunnallisessa päätöksenteossa maankäyttö- ja rakennuslain säädösten mukaisesti. Maankäytön ja kaavoituksen ratkaisuihin voi liittyä epäasiallista vaikuttamista ja valvomaton toiminta voi antaa kasvualustaa jopa korruptioon viittaaville käytännöille. Valtion viranomaisen valitusoikeus saattaa olla maanomistajan ainoa turva.

Ympäristöviranomaisten päätösten valvontaa aiotaan heikentää myös vesi- ja ympäristölupa-asioissa. Tähän asti ELY-keskukset ovat voineet valvovan viranomaisen roolissa valittaa AVI:en myöntämistä luvista hallinto-oikeuteen. Nyt hallitus aikoo poistaa tämän valitusoikeuden. Viranomaisten tekemät valitukset niin kaavoitusasioissa kuin lupien myöntämisessä ovat menestyneet hyvin hallinto-oikeudessa – niitä on tehty harvoin, mutta aina hyvästä syystä. Viranomaisen asiantuntijaroolilla on myös muutoksen hakemisessa erityinen merkitys. Yksittäinen kansalainen tai kansalaisjärjestö ei voi korvata asiantuntijuutta.

Maakuntauudistuksen aikaisemmissa lakiluonnoksissa Luovaan oli tulossa erillinen yleisen edun yksikkö, jonka tehtäviin olisi kuulunut myös lupapäätösten valvonta. Uudesta hallituksen esityksestä tämä yksikkö poistettiin.

Keski-Suomen Vihreät vaatii, että Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaan perustetaan erillinen yleisen edun yksikkö, jolla on oikeus valittaa viranomaisten tekemistä yleistä etua koskevista päätöksistä.

Meri Lumela, pj.

Keski-Suomen Vihreät ry

Ilona Helle

FM, biologi

[Keski-Suomen Vihreät ry:n kevätkokouksen 28.4.2018 hyväksymä kannanotto]