Suomessa on alunperin ollut soita noin kymmenen miljoonaa hehtaaria. Tästä alasta yli puolet on kuivattu ojittamalla maa- ja metsätalousmaaksi, Keski-Suomessa jopa 90 prosenttia. Ojitetuilta soilta ja metsistä on valunut vesistöihin valtavasti kiintoainesta, ravinteita ja humusta. Varsinkin pienet vesistöt ovat sen vuoksi sameutuneet ja liettyneet. Veden laatu vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen, kalastus- ja matkailuelinkeinojen toimintaedellytyksiin sekä paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten viihtyvyyteen ja vapaa-ajan viettoon.

Keski-Suomen Vihreät on pitkään tuonut esiin turvetuotannon aiheuttamia haittoja vesistöille, suoluonnolle ja ilmastolle. Nyt myös Vapo-konserni uuden strategiansa mukaisesti pyrkii suuntaamaan toimintaansa pois turpeenpoltosta, koska tiedostaa yhteiskunnan tavoitteen kohti hiilineutraalia energiantuotantoa. Tämä on merkittävä askel oikeaan suuntaan, koska turpeen poltto kiihdyttää ilmastonmuutosta jopa kivihiiltä pahemmmin.

Turvetuotantoa ei kuitenkaan olla vielä lopettamassa, jopa uusille soille haetaan lupia. Onneksi kunnat eivät enää aina niitä puolla, vaan kuuntelevat entistä enemmän asiantuntijoiden ja asukkaiden mielipiteitä. Nyt pitääkin toteuttaa soidensuojelun täydennysohjelma, jotta arvokas ja monimuotoinen suoluontomme säilyy myös tulevien sukupolvien ihailtavana.

Soiden ojitus on ollut usein taloudellisesti kannattamatonta, koska kuivattu suo ei edes tuota kovin hyvin puuta. Vanhat ojat ovat monin paikoin jo kasvaneet umpeen ja soita on myös ennallistettu onnistuneesti. Kuitenkin yhä tehdään turvemaiden kunnostusojituksia ja avohakkuita.

Niiden aiheuttamaa kuormitusta pyritään hillitsemään muun muassa kaivuukatkojen, lietekuoppien ja laskeutusaltaiden avulla, mutta niiden teho esimerkiksi raskasmetallien, kuten kaloihinkin siirtyvän elohopean, sitomiseen on heikkoa. Siksi tarvitaan tutkimusta tehokkaampien vesistönsuojelukeinojen löytämiseksi ja jo pilattujen vesistöjen puhdistamiseksi.

Puhdas vesi on kallisarvoinen luonnonvaramme, josta maailmassa on monin paikoin pula. Vedenpuhdistuslaitosten ansiosta monet vesistöt ovatkin puhdistuneet. Haja-asutusalueilla uusi jätevesiasetus edellyttää ranta- ja pohjavesialueilla perustason täyttävää jätevesijärjestelmää ensi vuonna. Yhä tarvitaan työtä puhtaiden vesien ja suoluonnon puolesta.

Lea-Elina Nikkilä

Joutsan kunnanvaltuuston 1. vpj.

Hannele Vestola

Laukaan kunnanhallituksen 2. vpj.

Keski-Suomen Vihreät ry

– – – Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisen mielipidepalstalla 20.6.2018.