Uuden hallituksen ohjelmassa on historiallisen suuri 100 miljoonan euron lisäys luonnonsuojelun määrärahoihin. Summasta 42 miljoonaa euroa käytetään jo ensi vuonna vahvistamaan Suomen luonnon monimuotoisuutta.

Elonkirjoa uhkaa kuudes sukupuuttoaalto. Ilmaston lämpenemisen ohella, ja osin myös siihen liittyen, luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vaatii meiltä nopeita toimia. Ympäristöministeriössä on ministeri Krista Mikkosen (vihr.) johdolla käynnistetty Helmi-elinympäristöohjelma vahvistamaan Suomen luonnon monimuotoisuutta. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

SUOMI ON sitoutunut YK:n kansainväliseen biodiversiteettisopimukseen. Helmi-ohjelma kokoaa keskeiset keinot Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen ja sopimuksen toteutukseen. Ohjelmalla suojellaan satoja uhanalaisia lajeja ja parannetaan maamme uhanalaisten luontotyyppien tilaa.

Soiden suojelu ja ennallistaminen vahvistavat suomalaisen suoluonnon monimuotoisuutta , ja parantaa vesistöjen tilaa. Tavoitteena on suojella 20 000 hehtaaria ja ennallistaa 12 000 hehtaaria soita tällä hallituskaudella. Kosteikkojen ja lintuvesien kunnostaminen on välttämätöntä useiden uhanalaisten ranta- ja vesilintujen suojelemiseksi. Puolet kosteikkojen vesilinnuista on uhanalaisia. Elinympäristöjen suojelu ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös ennallistamista, kunnostusta ja hoitoa.

Lisäksi Helmi-ohjelman tavoitteena on kunnostaa tämän hallituskauden aikana 15 000 hehtaaria arvokkaita perinnebiotooppeja. Kaikki maamme perinnebiotoopit eli perinneympäristöt ovat uhanalaisia luontoympäristöjä. Luonnonlaitumet ja niityt tarvitsevat jatkuvaa hoitoa tai laidunnusta, jotta niiden umpeenkasvu voidaan estää ja samalla säilyttää tärkeitä elinympäristöjä pölyttäjähyönteisille.

Keski-Suomen Vihreät on tyytyväinen Helmi-elinympäristöohjelmaan, jolla on suuri merkitys myös Keski-Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä sekä vesien- ja ilmastonsuojelussa.

Meri Lumela, puheenjohtaja, Keski-Suomen vihreät
Lea-Elina Nikkilä, puheenjohtaja, Joutsan vihreät

 

[Keski-Suomen Vihreiden syyskokouskannanotto 18.12.2019,  julkaistu 20.12.2019 KSML]