Koronapandemian vaikutukset ulottuvat laajasti arkeen, toimeentuloon ja sosiaaliseen elämään. Kriisin jälkeen hyvinvointivaltion turvaaminen edellyttää ratkaisuja, joilla vahvistamme resurssiviisaan talouden avulla kestävää sosiaalista ja ekologista hyvinvointia. Koronapandemia on nostanut esiin ja konkretisoinut yhteiskunnan ja työelämän mittavat muutostarpeet, joiden ratkaisemiseksi ei ole löytynyt yhteistä tahtotilaa tähän mennessä. Pandemian kaltainen globaali kriisi voikin olla juuri se käännekohta, joka jouduttaa talouden ja yhteiskunnan rakenteiden muutosta.

Työn muuttuessa myös yhteiskunnan sosiaaliset turvaverkot täytyy järjestää uudella tavalla. Hallitusohjelman mukaan sosiaaliturvan uudistamisen keskeinen tavoite on parantaa järjestelmän luotettavuutta, kattavuutta ja ymmärrettävyyttä. Työn ja työelämän murros on luonut tarpeen päivittää lainsäädäntöä siten, että se huomioi työn tekemisen uudet tavat ja moninaiset elämäntilanteet. Sosiaaliturvan on oltava nykyistä yksinkertaisempaa, helpommin ymmärrettävää, oikea-aikaisempaa ja ennustettavampaa, jotta se kannustaa työntekoon.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa on työelämää tarkasteltava sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Työhyvinvoinnin merkitys korostuu väestörakenteen muuttuessa ja työvoimapulan realisoituessa. Teknologia vauhdittaa työelämän muutosta ja koronapandemian myötä esimerkiksi digitaalisuuden mahdollistama paikasta riippumattoman työ on yleistynyt merkittävästi.

Kriisiaika synnyttää niin uhkia kuin uusia mahdollisuuksiakin. Keski-Suomessa meillä on hyvä lähtötilanne ja hyvät mahdollisuudet vastata koronan jälkeisen ajan haasteisiin menestyksellä. Täällä väestöllä on korkea koulutustaso verrattuna moneen muuhun maakuntaan, korkeakoulujen opetus ja tutkimus ovat kansainvälisinkin mittarein arvioituna ansiokasta ja maakunnassamme panostetaan tutkimukseen ja kehittämiseen.

Keski-Suomen Vihreät näkee, että yhteisin ponnistuksin voimme pitää huolta Keski-Suomen pito- ja vetovoimasta. Poikkeuksellinen vuosi 2020 on kohdellut toimialoja eri tavoin. Erityisen tiukilla pitkittyneessä koronakriisissä ovat olleet palvelualan yrittäjät ja työntekijät. Nyt on tärkeää tukea yrittäjiä ja yrityksiä niillä keinoilla mitä meillä on käytettävissä. Joulun aikaan meillä on tapana muistaa eri tavoin läheisiä ja ystäviä. Nyt on erityisen hyvä hetki valita pukinkonttiin kotimaisia tuotteita, lähiruokaa tai vaikka lahjakortti paikallisen yrittäjän palveluihin.

Meri Lumela, Keski-Suomen Vihreiden pj.
Tuija Mäkinen, Keski-Suomen maakuntahallituksen jäsen
Keski-Suomen Vihreät

[Kannanotto 12.12.2020]