Perussuomalaisten valtuustoryhmä nosti mielipidekirjoituksessaan 4.2.2021 KSML esille Päijänteen alueen hyvänä kotimaan matkailun kehittämiskohteena. Myös Vihreät näkee luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, maisema-arvojen kunnioittamisen ja vastuullisen matkailun kehittämisen mahdollisuutena lisätä alueen elinvoimaa kestävästi. Toivottavasti saamme pian vauhtia myös Päijänne biosfäärialueeksi -hankkeen toteutumiseen.

Kuten jo kirjoituksessamme 10.1.2021 KSML totesimme, Jyväskylään suunnitteilla oleva Salolan tuulivoimahanke sijoittuu ympäristö- ja maisema-arvojen kannalta ongelmalliseen paikkaan Päijänteen rantamaisemaan yhtenäiselle metsäalueelle, joka on nykyisen maakuntakaavan taustaselvityksessä määritelty hiljaiseksi alueeksi. Vieressä ovat myös Vaarunvuoren luonnonsuojelualue ja Leivonmäen kansallispuisto.

Salolan hankkeen osalta ympäristövaikutusten arvio (YVA), selostus ja kaavaluonnos ovat tulossa kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn. Hankkeen ympäristövaikutuksia tullaan arvioimaan tehtyjen selvitysten ja Keski-Suomen ELY-keskuksen virkamiesvastuulla laatiman yhteenvedon perusteella.

Haluamme tässäkin ongelmallisessa tuulivoimahankkeessa noudattaa päätöksenteossa lainmukaista YVA-menettelyä ja perehtyä huolella virallisiin asiantuntijaselvityksiin. Toivomme, että asia ehtii kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi vielä tämän valtuustokauden aikana. Meillä ei ole mitään tarvetta lykätä päätöstä hankkeesta. Laki kuitenkin edellyttää, että ympäristövaikutusten arvioinnin tulee olla valmis ennen kaavaehdotuksen käsittelyä ja nähtävillä oloa.

Vihreät näkee tuulivoiman yhtenä merkittävänä energian tuotantomuotona hiilineutraalissa yhteiskunnassa. Tuulivoima, kuten kaikki muutkin energian tuottamisen tavat, tarvitsee selkeät kriteerit ja ehdot, joilla tuotantoa ja sen sijoittumista ohjataan haitat minimoiden. Tuulivoimaloiden sijoittumista suunniteltaessa on otettava huomioon myös nykyinen jo olemassa oleva sähkönsiirtoverkko.

Keski-Suomessa on parhaillaan käynnissä tärkeä maakuntakaavan päivittämiseen liittyvä selvitystyö.  Sen tavoitteena on tuottaa tietoa alueiden ekologisesti kestävästä käytöstä ja osoittaa maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät tuulivoiman tuotantoon parhaiten soveltuvat alueet.

 

Meri Lumela, Keski-Suomen Vihreät ry:n puheenjohtaja

Leena Lyytinen, Jyväskylän Vihreät ry:n puheenjohtaja

Ilona Helle, Jyväskylän Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Tuija Mäkinen, Keski-Suomen maakuntahallituksen jäsen, vihr

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 20.2.2021