Kuten todettu, olemme tänään hyväksymässä hyvinvointialueen ensimmäistä talousarviota. Tämä on historiallista. Aikaa on ollut käytettävissä rajallisesti ja valmisteltavien asioiden määrä on ollut valtava. Haluan kiittää valmistelijoita työstä jota olette tehneet hetki sitten esitellyn talousarvion suhteen. 

Vuoden 2023 talousarvio on 40 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja tavoitteena on tasapainottaa talous tulevina vuosina. Lisäksi voi todeta, että talousarviota on jouduttu tekemään sumussa, siis parhaan arvion mukaan.

Talousarvion tarkan laatimisen kannalta erityisen ongelmallista on ollut se, että vuoden 2022 kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuma on tiedossa vasta kuntien tilinpäätösten valmistuttua. Kuntien keskinäinen vertailu ei myöskään välttämättä anna oikeaa kuvaa palveluiden sisällöstä tai kustannuksista.

Alijäämästä ja pohjatietojen epätarkkuudesta johtuen hyvinvointialueen talouden tarkka seuranta ja johtaminen onkin erityisen tärkeää.

Taloutta tulee johtaa ammattitaitoisesti ja määrätietoisesti. Riskien tunnistaminen, niiden ennakointi ja hallinta ovat keskeisiä välineitä talousarvion toteuttamisessa. Realistisen ja samalla tavoitteellisen tuottavuusohjelman laatiminen on myös aloitettava välittömästi.

Toiminnalle on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita, kuten ikääntyneiden kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen lisääminen tai nuorisopsykiatrian palvelukysynnän väheneminen. Vihreä ryhmä kysyykin, ovatko nämä tavoitteet kuitenkaan realistisia tämän budjetin valossa. 

Tiukassa taloustilanteessa kaikki voimavarat on suunnattava tehokkaasti ja vaikuttavasti. Vihreä ryhmä haluaakin kiinnittää huomion talousarviokirjan mittareiden ja indikaattoreiden relevanttiuuteen. Näemme, että näiden toimivuutta on arvioitava uudelleen, sillä oikeita asioita legitiimisti ja validisti mittavat mittarit antavat arvokasta tietoa ja ohjaavat toiminnan ja resurssien tehokasta käyttöä. Toimivien mittareiden merkitys erityisesti hyvinvointialueiden alkutaipaleella on ensiarvoisen tärkeää, sillä nyt meillä on todellisesti mahdollisuus arvioida eri osa-alueiden toimivuutta ja kustannustehokkuutta.

Turvallinen siirtymä on muutosvaiheessa tärkeä tavoite. Uudistuminen, väistämätön saneeraaminenkin ja toimenpiteet tuottavuuden lisäämiseksi on kuitenkin aloitettava välittömästi. Muutostarpeisiin on vastattava nopeasti, ja siksi rakenteet ja etenkin toimintatavat tulee pitää joustavina ja hyödynnettävä 26 organisaation yhdistymisestä syntyvä synergia ja olemassa olevat hyvät käytänteet. Vihreä ryhmä toivoo, että saamme konkreettisia esimerkkejä näistä mahdollisimman pian.

Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaavan henkilöstön veto- ja pitovoimasta Keski-Suomessa on pidettävä hyvää huolta. ”Nykyisiä sote-palveluja ei voida ylläpitää, koska hoitohenkilöstö ei riitä siihen”, sanoo Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen eilisessä Helsingin Sanomien haastattelussa. Tilanne tuskin on tyystin erilainen Keski-Suomessa.

Vihreä ryhmä kannattaa ryhmärahan määrä pitämistä kuluvan vuoden tasolla. Valtuutettujen koulutuksen ja keskisuomalaisten informoimisen näemme olevan ennen kaikkea hyvinvointialueen tehtävä – toki hyvässä yhteistyössä poliittisten toimijoiden kanssa. Ymmärrämme maakunnan kokoisen alueen logistiset haasteet ja tarpeen mm. matkakorvausten maksamiseen, mutta toteamme 1000 € / valtuutettu mahdollistavan tämän mainiosti.

Keväällä laadittavassa palvelustrategiassa on uskallettava tehdä valintoja vaikuttavuuden, mutta myös kestävän talouden näkökulmasta. Resursseja on voitava siirtää korjaavista palveluista ongelmia ehkäisevään toimintaan ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Kuten alussa totesin, aika on ollut rajallinen ja valmistelussa olevien asioiden määrä valtava. Kaikkea ei ole saatu valmiiksi ja osin keskeneräisyys tuo mahdollisuuden tehdä päätöksiä ja muokata toimintatapoja joustavasti yli sektorirajojen. Liikaa ei voi myöskään korostaa saumatonta ja todellisesti vaikuttavaa yhteistyötä kuntien, järjestöjen ym. yhteistyökumppaneiden ja muiden hyvinvointialueiden kesken.

Paljon on työtä tehty ja vielä enemmän työtä on edessä. Uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää meiltä yhteistyötä, erityisesti tahtoa tehdä parhaat ratkaisut koko maakunnan kannalta. 

Puhheenvuoro aluevaltuuston kokouksessa 29.11.2022