Vuoden alussa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee jatkossakin olemaan kuntien vastuulla, mutta se on kirjattu myös hyvinvointialueiden tehtävälistalle.

 

Nyt luodaan tämän yhteistyön rakenteita. Parhaimmillaan ne toimivat alustana eri toimijoiden muodostamien tilannekuvien rinnakkaiselle tarkastelulle ja niiden tekemien toimenpiteiden sujuvalle yhteensovittamiselle. Tämä edellyttää tiivistä vuorovaikutusta myös järjestökentän, yritysten ja alueen korkeakoulujen kanssa.

 

Yhdessä määritelty tavoitetila sekä monipuolinen ja tutkittuun tietoon pohjaava ymmärrys asukkaiden hyvinvoinnista ja sen haasteista rakentavat uskottavaa pohjaa pitkäjänteiselle ja vaikuttavalle toiminnalle. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, sujuvan arjen rakentaminen ja eriarvoisuuden kaventaminen ovat meidän kaikkien yhteisiä asioita. Tekemättä jättäminen aiheuttaa kuluja toisaalla ja antaa myös sellaisten ongelmien kasaantua, joihin on jo kehitetty selkeitä puuttumiskeinoja.

 

Esimerkiksi säännöllisillä terveystarkastuksilla, monipuolisella liikunta- ja kulttuuritarjonnalla sekä lähiluontoa vaalimalla ja virkistysalueita lisäämällä satsataan ihmisten hyvinvointiin ja kansansairauksien ennaltaehkäisyyn. Mielenterveyspalveluiden saatavuuden vahvistaminen luo varmuutta siihen, että yhteiskunta kannattelee.  

 

Monet hyvinvoinnin avaimista ovat kuntien päätöksentekijöiden käsissä. Kohtuuhintaiset asumismahdollisuudet ja toimiva joukkoliikenne tuovat arkeen sujuvuutta. Riittävä valaistus ja ulkoilumaastojen kunto voivat ratkaista, lähteekö ihminen lenkkeilemään pimeänä iltana. 

 

Kuntien rooli korostuu erityisesti ennaltaehkäisevässä työssä. Kyse on kokonaisvaltaisesta ja toimialat ylittävästä toiminnasta. Kaikkia päätöksiä tulee katsoa hyvinvointinäkökulmasta ja arvioida rinnakkain eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Esimerkiksi sivistystoimessa varhaiskasvatuksen kriisin nopea ratkaiseminen sekä yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäiseminen ovat välttämättömiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

 

Keski-Suomella on mahdollisuus toimia tutkimukseen perustuvan hyvinvoinnin edistämisen edelläkävijänä. Meiltä löytyy tarvittava osaaminen, nyt tarvitaan päättäväisyyttä ja tahtotilaa.

 

Emilia Lakka

Keski-Suomen Vihreiden puheenjohtaja

Poliittisen historian väitöskirjatutkija

 

Pekka Pietilä

Terveys- ja sosiaalihistorian väitöskirjatutkija