Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomuksessa vuodelta 2005 kaupungin
palveluksessa olevien miesten keskimääräinen kuukausiansio oli 2377 €/kk
ja naisten 1974 €/kk. Vuoteen 2004 verrattuna miesten keskimääräinen
kuukausiansio oli noussut noin 6,2% ja naisten noin 4,2%. Ero
palkkakehityksessä on merkittävä erityisesti tilanteessa, jossa miesten
palkkataso on muutoinkin huomattavasti korkeampi.

Julkisen sektorin tulisi olla työnantajan esimerkillinen jo pelkästään
menestyäkseen kilpailussa osaavasta työvoimasta ja kyetäkseen takaamaan
laadukkaita palveluita myös jatkossa. Lisäksi siltä julkisen vallan
käyttäjänä voidaan vaatia korostettua moraalista vastuuta työntekijöiden
tasavertaisesta kohtelusta. Näin ollen tällaiset poikkeamat vaatisivat
huomattavasti nykyistä tarkempaa raportointia sekä arviota tilanteen
mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä. Asian hyvin yleisluontoinen
käsittely henkilöstökertomuksessa osoittaa, että sukupuolivaikutusten
arvioinnissa on Jyväskylän kaupungilla runsaasti kehitettävää.

Me allekirjoittaneet esitämme, että valtuustolle toimitetaan selvitys
sukupuolten välisistä eroista Jyväskylän kaupungin henkilöstön
palkkakehityksessä. Selvityksessä tulisi esittää ainakin sukupuolen mukaan
eritelty palkkakehitys hallintokunnittain, koulutustason mukaan ja
johtotehtävissä toimivien, ylempien ja alempien toimihenkilöiden sekä
työntekijöiden osalta.

Lisäksi pyydämme kaupungin henkilöstöhallinnon omaa arviota kehityksen
syistä sekä tilanteen mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä. Arvion
tulisi sisältää näkemys palkkausjärjestelmän muutoksen vaikutuksesta
sukupuolten palkkakehitykseen sekä siitä, ovatko kaupungin
henkilöstöpoliittisissa linjauksissa asetetut tavoitteet
oikeudenmukaisesta palkkauksesta toteutuneet yhdenvertaisesti sukupuolten
välillä.

Jyväskylä-sopimuksen yhteydessä on sovittu tarkemman henkilöstöpoliittisen
toimenpideohjelman laatimisesta vuoden 2006 aikana. Tässä aloitteessa
mainitun selvityksen olisi suotavaa valmistua siten, että se voisi ohjata
kyseisen ohjelman laatimista.

Jyväskylässä 5.6.2006

Tuomas Viskari (vihr.)