Turpeen energiakäytön haitat on otettava huomioon myös Keski-Suomessa

Turvetuotantoa pidetään merkittävänä työllistäjänä Keski-Suomessa, ja sillä on perinteisesti ollut tärkeä rooli koko maakunnan menestyksessä. Tämän vuoksi myös sen aiheuttamista haitoista on usein ollut vaikea keskustella.

Turvetuotannolla on huomattavia paikallisia ympäristöhaittoja. Erityisesti se kuormittaa vesistöä ja pölyvaikutusten kautta myös ilmaa. Samoin se tuhoaa suoluontoa, vähentää luonnontilaisia suotyyppejä sekä kaventaa kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjä. Keski-Suomen alueella suojelematonta suopinta-alaa on 45 000 hehtaaria ja laajeneva turvetuotanto uhka juuri näitä alueita.

Näihin vaikutuksiin nähden valmisteilla oleva Keski-Suomen maakuntakaava suhtautuu liian myönteisesti alueiden varaamiseen turvetuotannolle. Vihreän Keski-Suomen mielestä turvetuotannon paikallisia ympäristövaikutuksia ei ole otettu riittävästi huomioon kaavan valmistelussa.

Energiakäytössä turve aiheuttaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä. Kansainvälisen hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) mukaan sen päästökerroin on jopa kivihiiltä korkeampi. Näin ollen se kiihdyttää ilmastonmuutosta nopeammin kuin useimmat muut polttoaineet. Turpeeseen perustuva energiantuotanto pakoilee yhteistä vastuutamme ilmastokriisin välttämisessä.

Turpeen käyttäminen energiantuotannossa on valtava ilmastoriski, mutta päästökaupan aikana myös entistä suurempi taloudellinen riski. Seuraavalla päästökauppakaudella päästökiintiöiden voidaan odottaa tiukentuvan huomattavasti nykyisestä. Tällöin saastuttaviin energialähteisiin perustuva tuotanto saattaa muuttua kannattamattomaksi ja siihen tehdyt investoinnit käydä kuluttajien ja veronmaksajien kannalta kalliiksi. Näihin seikkoihin nähden turpeeseen perustuvien energiahankkeiden käynnistäminen on riskipeliä, johon ryhtyminen ei kannata.

Keski-Suomen turpeenkulutuksen kannalta olennaista on, millaisia polttoaineita Jyväskylään mahdollisesti rakennettava uusi voimalaitos tulee jatkossa käyttämään. Vihreä Keski-Suomi vaatii, että voimalan investointipäätöksen yhteydessä osoitetaan kunnianhimoinen ja ripeän aikataulun ohjelma turveriippuvuudesta irrottautumiseksi voimalaitoksen energiantuotannossa.

Turvetuotannolle maaseudun työllistäjänä ja taloudellisen toimeliaisuuden ylläpitäjänä on vaihtoehtona uusiutuvien energianlähteiden, esimerkiksi metsähakkeen, peltoenergian ja biokaasun tuotanto. Ne voivat työllistää monin verroin turvetuotantoa enemmän ja näin tukea paitsi ilmaston, myös maaseudun elinvoiman kannalta kestävämmän yhteiskunnan luomista.

Lisätietoja:

Tuomas Viskari

Puheenjohtaja, Vihreä Keski-Suomi ry

040 577 1093

tuomas.viskari@vihreat.fi