Vihreä Keurusseutu ry haluaa keuruulaisena toimijana jättää
muistutuksen Itä-Suomen ympäristölupavirastolle Vapo Oy:n
ympäristölupahakemuksesta Lempaatsuon turvetuotannosta, ja pitää
mahdottomana hyväksyä ko. ympäristölupaa. Yhdistys ei katso luvan
hyväksymisen ehtojen täyttyvän.

Tärkein syy luvan epäämiselle on Lempaatsuon ja läheisen vesistön
luonnonarvot. Jo vuonna 1988 on Geologian tutkimuskeskuksen raportissa
(Turveraportti 221, Riitta Korhonen) ehdotettu Lempaatsuon
rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi. Luontojärjestöt ovat tehneet
suojeluesityksen vuonna 2002 alueen silloiselle omistajalle
Metsähallitukselle.

Keski-Suomen liiton (Jarmo Koskinen, 8.8.2006) asiakirjassa
”Turvetuotanto Keski-Suomen maakuntakaavassa – Taustamuistio
valmistelutyöstä ja tehdyistä selvityksistä” kerrotaan, että
Lempaatsuota ei merkitty maakuntakaavaluonnokseen aluevarauksena sen
valtakunnallisten suojeluarvojen takia.

Vähä-Asunnan valuma-alueeseen kuuluva Lempaatsuo laskee
maakunnalliseen pienvesien suojeluohjelmaan kuuluvan Alaisen
Lempaatlammen kautta. Keski-Suomen ympäristökeskuksen tekemän
maakuntakaavan vesistötaustaselvityksen (Turvetuotannon
vesistövaikutukset. Hannu Onkila.2006) mukaan ”Suon
luonnontilaisuuden, havaittujen luontoarvojen ja laajan tuotantoalueen
alapuoliselle vesistölle aiheuttamien ilmeisten haittojen vuoksi
Lempaatsuota ei suositella tuotantoon.”

Suon luontoarvot eivät ole tulleet Vapo Oy:lle tai kenellekään muulle
yllätyksenä. Vapo Oy:n päätös hakea ympäristölupaa Lempaatsuon
turvetuotantoon heti sen jälkeen, kun alue pudotettiin
maakuntakaavaluonnoksesta, on  lakivaikutteisen kaavoitusjärjestelmän
halventamista. Luvan myöntäminen olisi lisäksi vaarallinen esimerkki,
johon vedoten turvetuotannolle myönnetään toimintalupa, vaikka se mitä
todennäköisimmin aiheuttaa lain mukaan suojeltavien lajien häviämistä.

Luontoarvojen lisäksi turvetuotannon aloittaminen olisi kohtuutonta
vain muutaman sadan metrin etäisyydellä tuotantoalueesta asuville.
Jatkuva koneiden melu ja niiden nostattama pöly vakavasti heikentäisi
asumisterveyden.

Vihreä Keurusseutu ry
Kivijärventie 300
42700 Keuruu
keurusseutu@vihreat.fi
pj:n puhelinnro: 050-4095779

Keuruulla 25.5.2007