Kasvatustyön ja lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimisen on
hyvä olla saman kokonaisuuden alla. Nyt Jyväskylässä päivähoitopalvelut ja
varhaiskasvatus suunnitellaan ja toteutetaan osana sosiaali- ja terveystoimen
toimialaa, ja perusopetus taas kuuluu sivistystoimen vastuualueeseen.
Varhaiskasvatuksen tehtävä on huolehtia lasten kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista ja sen paikka olisi luontevampi osana sivistyspalveluita ja
opetustoimea kuin sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa muista toimialan
palveluista erillisenä palveluyksikkönä.

Sosiaali- ja terveystoimen laajaa kokonaisuutta voisi helpottaa
varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden siirtäminen sivistystoimeen.
Siirto mahdollistaisi kasvatustyön suunnittelun kokonaisvaltaisesti, jatkumona
päiväkodista perusopetuksen yhdeksänteen luokkaan saakka. On tärkeää, että
päivähoito ja opetustoimi tekivät saumatonta yhteistyötä kaikissa lasten
kasvatusta ja varhaista kuntoutusta koskevissa asioissa. Saman toimialan
sisällä tiedonkulku helpottuisi ja lasten yksilölliset tarpeet tulisivat
päiväkodin ja koulun nivelvaiheessa paremmin otetuksi huomioon.

Kunnilla on vuodesta 2003 alkaen ollut mahdollisuus päättää minkä lautakunnan
hoidettavaksi lasten päivähoito, sekä kotihoidon että yksityisen hoidon tuki
annetaan. Vuoden 2006 loppuun mennessä muutoksen oli tehnyt 41 kuntaa. Ensi
vuoden alusta muun muassa Vantaa siirtää päivähoidon sosiaalitoimesta
opetustoimeen, samaa harkitaan myös Espoossa ja Helsingissä. Jyväskylän
palvelurakenteita uudelleen arvioitaessa on otollinen aika myös tälle
muutokselle.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Jyväskylässä käynnistetään mahdollisimman
pian selvitystyö päivähoidon ja esiopetuksen siirtämiseksi sivistystoimeen.

Jyväskylässä 25.6.2007

Tuija Elina Lindström