Kannanotto 20.5. 2009
Vihreän Keski-Suomen hallitus sekä Keski-Suomen vihreät
maakuntavaltuutetut näkevät Ympäristöministeriön vahvistamassa
Keski-Suomen maakuntakaavassa aihetta sekä ruusujen että risujen
antamiseen. Kiitettävää kaavassa on erityisesti se, että
Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta yhteensä seitsemän
vähittäiskaupan suuryksikköä, ”automarketia”, koska nämä olisivat
hajauttaneet yhdyskuntarakennetta ja lisänneet liikennöintiä.
Ympäristöministeriön tavoin me allekirjoittaneet pidämme tärkeänä, että
yhdyskuntarakenne on tiivis ja toimiva. Toivomme valtaisien
kauppahallien sijaan pienempien kaupan yksiköiden sijoittamista sinne,
missä asutusta on. Yksityisautoiluun perustuva yhdyskuntarakenne on tänä
ilmastonmuutoksen aikana auttamattoman vanhanaikainen.

Ruusun maakuntakaava saa myös järkevästä asennoitumisesta
turvetuotantoon. Useimmat arvokkaat luontokohteet sijaitsevat
luonnontilaisilla soilla tai luonnontilaan jääneillä suon osilla, joita
on enää noin 15 prosenttia maakunnnan suoalasta. Turvetuotantoa ei pidä
osoittaa näille alueille. Ympäristöministeriö jättikin vahvistamatta 18
turvetuotantovyöhykettä. Ympäristöministeriön vahvistamat
turvetuotantovyöhykkeet sijaitsevat alueilla, joilla turvetuotantoa jo
entuudestaan on.

Risuja sen sijaan annamme Ympäristöministeriön nuivasta asenteesta
raideliikenteen kehittämiseen. Raiteiden hoito- tai tärkeysluokituksia
ei parannettu. Perusteena on ennen kaikkea monien ratojen
vähäliikenteisyys, minkä vuoksi niitä ei pidetä kiinnostavana. Kuitenkin
juuri tämän vuoksi tarvitaan muutosta – vähäliikenteinen rata ei
aktivoidu itsestään.

Koska ilmaston kannalta liikennettä on tärkeää siirtää raiteille,
suurempi osa rataverkostoa tulisi luokitella pääradaksi tai muuten
parannettavaksi radaksi. Raiteiden herättämiseksi ei olla tehty
merkittäviä toimia, eikä Ympäristöministeriön vahvistama maakuntakaava
tarjoa tässä suhteessa mitään edistystä. Me Vihreät olemmekin
tyytyväisiä, että maakuntahallitus valittaa päätöksestä tältä osin.

Myös monien luontoarvojen huomiointi on puutteellista tässä
maakuntakaavassa. Arvokkaiden kallio- ja moreenialueiden merkinnät
puuttuvat, vaikka esimerkiksi Pirkanmaan maakuntakaavassa ne löytyvät.
Ekologisesti arvokkaita vyöhykkeitä ja suuralueita (Suomenselän alue ja
Päijänne) kaava ei myöskään mainitse. Nämä luontoarvot tulisi näkyä
maakuntakaavassa: merkintä ilmaisee samalla tahtoa säilyttää ne
tuleville polville. Keski-Suomen olisi myös aika kartoittaa
perusteellisesti myös maakunnan hiljaiset alueet. Lisäksi toivomme, että
luonnonsuojelu ja -säilyttäminen näkyisi tulevissa kaavoissa yhtä
tarkkana kuin maa-ainesten hyödyntämisalueetkin

Seuraamme tarkasti tulevia 1. ja 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluja ja
vaiheita, sillä näissä kaavoissa ratkaistaan maaperän ja soiden
tulevaisuus. Edellytämme, että maankäyttöratkaisut ovat ekologisesti
kestäviä.

Teea Kortetmäki ja Ari Jäntti
Vihreän Keski-Suomen hallitus
Maia Fandi
Keski-Suomen vihreät maakuntavaltuutetut

Lisätietoja:

Veikko Ahola toiminnanjohtaja
Vihreä Keski-Suomi ry
Jyväskylän Vihreat ry
Kyllikinkatu 1 40100 JKL
+358505925895
www.vihreakeskisuomi.fi