Kylmäniemi on viimeinen yhtenäinen luonnontilainen alue kävelymatkan päässä Laukaan keskustasta. Sen arvo lähiliikunta, virkistys- ja hiljentymispaikkana on korvaamaton ja tulee entisestään korostumaan kirkonkylän asukasmäärän kasvaessa. Kylmänimen läheisyydessä sijaitsevat koulut ja päiväkodit käyttävät Kylmäniemen aluetta monipuolisesti mm. liikunnan ja biologian opetuksessa.

Kylmäniemen rakentamista on vastustettu aiemmin 800 kuntalaisen allekirjoittamalla adressilla ja myös Laukaan seudun luonto ry:n uuteen adressiin on lyhyessä ajassa kertynyt kymmeniä nimiä. Kuntalaisten tahto on nimilistojen ohella tullut esiin mm. paikallislehden mielipidekirjoituksissa ja järjestetyissä yleisötilaisuuksissa. Laukaan vihreät ry:n mielestä kuntalaisia tulee kuulla ja heidän mielipidettään kunnioittaa päätöksenteossa.

Kylmäniemen pururata tulee säilyttää entisillä uomillaan. Latu-uran siirtäminen harjanteille turmelisi mäntymetsämaiseman ja käynnistäisi harjanteiden maaperän kulumisen. Lisäksi koiran ulkoiluttajilta häviäisivät polkureitit harjanteilla pururadan ulkopuolella. Ladun siirtäminen harjanteille lyhentäisi entisestään ilmastonmuutoksen vuoksi lyhenevää hiihtokautta.

Kylmäniemi on myös luontoarvoiltaan on tärkeä. Alueelta löytyy männikköistä harjua, koivikkoa, lehtipensaikkoa, sekametsää, lehtoa ja rantaluhtaa. Kasvillisuus on monipuolinen ja puusto (mm. männyt) säilyttämisen arvoinen. Paikoin metsäalueen luonnontila korostuu runsaana lahopuuna. Kylmäniemessä esiintyy ja pesii monipuolinen linnusto, josta yhtenä esimerkkinä mainittakoon tiltaltti – uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi luokiteltu laji. Pohjoisosan koivikko on tärkeä mustapääkertun elinympäristö, se tulee jättää käytön ulkopuolelle. Alueen lepakoita, hyönteisiä ja muita selkärangattomia ei tunneta vielä juuri ollenkaan. Rannan tulvametsän virkistyskäyttöä voisi lisätä pitkospuu-reittejä rakentamalla kuitenkin säilyttäen ranta- ja vesilinnuston pesimärauhan.

Kylmäniemessä on liito-oravan pesimäreviiri. Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV(a) eläinlajeihin ja se on luonnonsuojelulailla (38§) rauhoitettu ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49§). Liito-orava tarvitsee pesimäpaikkojen ja ravintopuiden säilymisen lisäksi suojautumispaikkoja, kuten suuria kuusia ja turvallisia liikkumisväyliä metsiköstä toiseen. Lisäksi on muistettava että liito-oravan reviiri on vuosittain muuttuva ja dynaaminen. Reviirin kulkuyhteyksineen tulee olla riittävän laaja (4 ha) lajin säilymisen kannalta. Kylmäniemessä esiintyy myös muita nisäkkäitä kuten valkohäntäkauriita.

Luonto-, maisema- ja virkistysarvojen vuoksi kaavaluonnoksessa esitettyä massiivista rakentamista alueelle ei voida sallia. Erityisen ongelmallisia kohtia kaavaluonnoksessa ovat Kylmäniemen tien varteen suunnitellut rivitalotontit sekä Kylmäniemen kärkeen suunniteltu venepaikka ja P-alue, jotka rikkoisivat alueen miljöön luontokohteena ja lisäisivät autoliikennettä. Alueen nykyinen merkitys myös hiljaisena alueena tulee käytössä ja suunnittelussa huomioida.

Lisäksi haluamme huomauttaa, että uusien asuinalueiden kaavoituksessa tulisi ilmastonmuutoksen torjumisen vuoksi sallia vain matalaenergia- ja passiivitalojen rakentaminen.

Laukaan vihreät ry
Puheenjohtaja ja varavaltuutettu Ari Jäntti (FT, biologi)
Kantolantie 663
41330 Vihtavuori
Puh. 040 7741983