ESITYS VIHREÄN LIITON PUOLUEKOKOUKSELLE

KANNANOTTO: Vanhojen rakennusten energiatehokkuutta parannettava

Vihreä liitto esittää kannanottonaan, että Suomen olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta on parannettava.

Suomessa rakennettavien talojen energiatehokkuutta koskevat rakennusmääräykset tiukkenivat noin 30 prosenttia vuonna 2010. Vuonna 2012 on mahdollisesti luvassa vielä 20 prosentin edestä lisäkiristyksiä. Nämä tiukennukset koskevat kuitenkin vain uudisrakentamista.

Suomi on sitoutunut pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassaan sekä yhdessä Euroopan unionin kanssa 20 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä ja 60 prosentin vähennyksiin vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Vihreän liiton mielestä tavoitteiden tulisi olla tätäkin tiukemmat.

Olemassa olevien asuinrakennusten energiatehokkuudelle ei aseteta velvoitteita edes suurten korjaushankkeiden, kuten rakennusten perusparannusten yhteydessä. Suomen jo olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta on parannettava ja myös korjausrakentamiselle on asetettava tiukemmat rakennusmääräykset.

Rakennuskanta vastaa 40 prosenttia Suomen energiankulutuksesta. Kun oletetaan yhden rakennuksen eliniän olevan 50 vuotta, on koko Suomen rakennuskanta siirtynyt 2010 hyväksyttyihin rakennusstandardeihin vasta vuoteen 2060 mennessä. Ilmastonmuutoksen kannalta tämä ei riitä.

Valtio tukee nykyisen rakennuskannan energiakartoituksia ja vuosina 2009-2010 myös energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä korjauksia suhdanneluonteisten energia-avustusten muodossa. Nämä toimenpiteet perustuvat kuitenkin ihmisten ja taloyhtiöiden aktiivisuuteen ja omaan tahtoon parantaa energiatehokkuutta. Usein tahtoa tai tietoa ei kuitenkaan ole, tahdon lisäksi tarvitaan voimakkaampia toimenpiteitä.

Päämäärätietoisempien keinojen käyttöönottoa puoltaa myös se tosiasia, että energiatehokkuuden parantaminen on kustannustehokasta ja toteuttajalle yleensä taloudellisesti kannattavaa.

Vihreän liiton puoluekokous esittää, että:

  • Kulloinkin voimassa olevat energiatehokkuutta koskevat rakennusvaatimukset tulee tehdä pakollisiksi myös olemassa olevan rakennuskannan korjausrakentamisessa.
  • Asuinrakennusten energiankäytön verotusta tulee kiristää.
  • Rakennusten energiatehokkuutta kuvaavat energiatodistukset on tehtävä pakollisiksi koko rakennuskannalle.
  • Energiakartoitukset kustannus- ja takaisinmaksulaskelmineen on tehtävä pakollisiksi korjausrakentamisen yhteydessä, energiankäytön tehottomuuksien havaitsemiseksi.