Taajamametsät monimuotoisuuden turvana

Taajamametsät ovat tärkeitä virkistyslähteitä sekä kaupunkilaiselle että kirkonkyläläiselle, niin koiran ulkoiluttajalle kuin töistä päätään tuulettavalle. Taajamametsät lisäävät asuinalueiden maisemallista viihtyisyyttä ja ne tarjoavat näköesteitä ja melusuojia. Metsät sitovat ilman epäpuhtauksia ja parantavat asuinalueen ilman laatua. Monet suuret puut kertovat olemassa olollaan paikan historiasta ja siitä, että seudulla on jotain pysyvää.

Rakentaminen pirstoo taajamaympäristön luonnontilaisuutta, mutta hyvän kaavasuunnittelun avulla voidaan säästää metsäalueita ja turvata erilaisia elinympäristöjä, kuten puronvarsia ja metsiköitä. Alueiden monimuotoisuuden säilyttämisessä tulee ottaa myös huomioon yhteydet muihin vastaaviin alueisiin, jotta eliöstön esimerkiksi siilien ja sammakoiden liikkuminen alueelta toisella turvataan. Tällöin eläinten lisääntymiskumppanin löytäminen helpottuu ja sisäsiittoisuus vähenee.

Puiden kaatoa ei tule tehdä lintujen pesimäaikana touko-heinäkuussa. Lintumme ovat rauhoitettuja pesimäaikana ja useimmat lajit muulloinkin. Vaikka pesäpuu säilyisikin, hakkuissa ja raivauksissa tuhotaan puustoa ja pensaikkoa, joka lintujen ravinnon hankinnan kannalta välttämätöntä ”ryteikköä”. Myös vääräaikainen pensaikon ja niittykasvillisuuden poisto tuhoaa lintujen pesiä.

Taajamametsien hoidossa tulee asukkaiden mielipiteiden lisäksi hankkia tietoja lajistosta muustakin kuin vain liito-oravan lakisääteiset pesimäpaikat ja liikkumisreitit. Taajamissa tulee suosia jatkuvaa metsänkasvatusta, jolla turvataan metsäpeitteisyyden säilyminen. Lisäksi lahopuusto lisää taajamien monimuotoisuutta. Vaaralliset puut on syytä kaataa. Ne voidaan jättää maapuuksi lahottajille, tai jos puuaines on sopivaa, siitä voidaan tehdä vaikka linnun pönttöjä.

Hakkuiden sijaan ympäristönhoidossa tulisi kiinnittää huomio enemmän roskien ja jätteiden keräämiseen. Lisäresursseja vaatii myös vieraslajien, kuten komealupiinin ja jättiputken leviämisen estäminen.

Asukkaat tarvitsevat lähiluontoa ja suomalainen tarvitsee metsää. Siksi meille on tärkeää, että lähiympäristössä on pysyviä kaavoituksin turvattuja metsäalueita ja muita luontokohteita, joiden tuhoamista ei tarvitse jatkuvasti pelätä. Lähiluonnon turvattu säilyminen on myös yksi mielenterveytemme avain ja jokainen ulkoilija saa henkisiä voimavaroja ja uskoa tulevaisuuteen eheässä ympäristössä.

Keski-Suomen Vihreät ry
Puheenjohtaja Ari Jäntti
Lisätietoja:
Ari Jäntti p. 040 7741983