Vihreiden puoluehallitus 9.2. 2008 esittää turpeen ilmastopäästöihin vähennyksiä:

Vihreiden puoluehallitus ehdottaa voimakasta puuttumista turpeenpolton päästöihin. Parhaiten tämä onnistuu Vihreiden mielestä lisäämällä puun ja muiden uusiutuvien käyttöä nykyisissä turvevoimaloissa.

Metsäteollisuuden mukaan Suomi voi nostaa metsähakkeen käytön kolminkertaiseksi eli yhdeksään miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Lisäys nostaisi Suomen uusiutuvan energian osuutta kolmella prosenttiyksiköllä nykyisestä 28,5 prosentista. Vihreiden mielestä merkittävä osa metsähakkeesta tulee ohjata turpeenpolton korvaamiseen.

Turpeenpoltolla aiheutetaan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin 12 prosenttia. Jokainen turpeesta puulle siirretty energiantuotannon prosenttiyksikkö vähentää ainakin saman verran päästöjä. – Melkoinen osa EU:n asettamaa uusiutuvien käytön velvoitetta onkin helpointa toteuttaa korvaamalla turpeenpolttoa puulla ja muilla uusiutuvilla, huomauttaa Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 turpeenpolton päästöt Suomessa olivat noin 10 miljoonaa tonnia, kun kaikki kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 80 miljoonaa tonnia. Kokonaispäästöt kasvoivat 16 prosenttia edellisvuodesta, jolloin päästöt olivat laskennan perusvuotta 1990 pienemmät.

Kaikki turvesidonnaiset päästöt eivät kuitenkaan ole Kioto-päästölaskennan piirissä. Tilastokeskus kerää laskennan yhteydessä tiedot myös näistä ns. nielusektorin päästöistä, joihin kuuluvat metsäojitetut suot ja suopellot.

Turpeenkäyttöön liittyvät ilmastopäästöt ovat erittäin merkittäviä ja niistä ei ole puhuttu julkisuudessa juuri lainkaan.
– Turpeenpoltosta, metsäojitetuista soista ja suopelloista kertyy vuosittain noin 23 miljoonan tonnin päästöt, joihin on todella alettava puuttua, Puoskari vaatii.

Vihreät muistuttavat, että Vanhasen II hallituksen ohjelmassa on sitouduttu Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n luokituksiin turpeen suhteen. Ei ole näköpiirissä, että turpeen asema ilmaston kannalta huonoimpana vaihtoehtona olisi muuttumassa. Myös EU:n uusiutuvaa energiaa koskevassa velvoitteessa turve mainitaan nimeltä yhtenä
sellaisista raaka-aineista, joista biopolttoaineita ei voi tehdä.

Metsien lisääntyvä energiakäyttö on myös metsänomistajan etu ja vaikuttaa positiivisesti aluetalouteen ja työllisyyteen. Lisäksi vesistöjen rehevöityminen vähenee, Puoskari korostaa.

Lisätietoja:

Mari Puoskari
Vihreiden varapuheenjohtaja
GSM 050 5372 595.

Ystävällisin terveisin,
Suvi Reijonen
Tiedottaja
Vihreät – De Gröna
suvi.reijonen@eduskunta.fi
suvi.reijonen@vihreat.fi